Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia 2020

10 października w naszym stowarzyszeniu odbyło się walne zgromadzenie członków. Tego dnia podsumowaliśmy pierwsze dwa lata naszej działalności. 

Walne zgromadzenie jest wyjątkowym momentem, w którym spotykają się wszyscy działacze naszej organizacji wymieniając myśli i proponując sposoby rozwiązywania problemów, które trapią mieszkańców Orłowa.

Nowy Zarząd

Dzisiejsze walne zgromadzenie było wyjątkowe także dlatego, że zakończyła się kadencja dotychczasowego Zarządu naszego stowarzyszenia. Wszyscy jego członkowie otrzymali absolutorium, po czym przystąpiliśmy do wyboru nowego składu Zarządu.

Wybory nie przyniosły wielu zmian. Poniżej przedstawiamy pełny skład nowego Zarządu Stowarzyszenia Nasze Orłowo.

  • Adam Stelmaszewski – Prezes Zarządu,
  • Dawid Biernacik – Zastępca Prezesa Zarządu,
  • Grzegorz Małasiewicz – Sekretarz Zarządu,
  • Joanna Witucka – Skarbnik Zarządu,
  • Krzysztof Sokołowski – Członek Zarządu.

Nowe cele na kolejny rok

Podobnie jak w zeszłym roku podjęliśmy uchwałę precyzującą konkretne cele naszego stowarzyszenia na rok działalności 2020/2021. Jej treść była wynikiem „burzy mózgów”, w której wspólnie wypunktowaliśmy ważne dla naszej dzielnicy sprawy. Działanie na ich rzecz będzie przez najbliższy rok, obok realizacji podstawowych celów regulaminowych, priorytetem dla naszego Zarządu.

Wśród nowych celów wymienionych przez uchwałę znalazły się między innymi takie sprawy jak:

  • ściślejsza współpraca z Radą Dzielnicy Orłowo, co ułatwi z pewnością fakt, że nowy zastępca prezesa jest także radnym dzielnicy;
  • zabieganie o lepsze upamiętnienie dawnej granicy na Kolibkach związanej z Traktatem Wersalskim;
  • wypracowanie z miastem standardów oświetlenia ulic dla poprawy bezpieczeństwa;
  • poruszanie kwestii działań przeciwpowodziowych i retencyjnych,
  • działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielkopolskiej.

Wyznaczyliśmy też wspólnie konkretnych członków stowarzyszenia odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów.

Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do lepszego funkcjonowania dzielnicy i całego miasta.

Wspólne działania przynoszą korzyść

Głównym atutem naszej działalności jest to, że działamy razem.

Nikt z nas działając samodzielnie nie byłoby w stanie zrobić samemu tego wszystkiego. Tylko pracując wspólnie nad naszymi problemami możemy próbować je skutecznie rozwiązywać korzystając wzajemnie ze swojej wiedzy i doświadczenia.

W ten sposób podsumował dzisiejsze wolne wnioski Prezes Zarządu, Adam Stelmaszewski.

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia.

Tylko pracując wspólnie możemy stać się ciekawą i dobrą alternatywą wobec panującego w Gdyni od lat sposobu przeprowadzania spraw przez miasto.