Regulamin Stowarzyszenia zwykłego
Nasze Orłowo

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Nasze Orłowo, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

Art. 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla ochrony krajobrazu dzielnicy Orłowo, jej promowania oraz pielęgnowania współpracy pomiędzy jej mieszkańcami a samorządem terytorialnym, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

Art. 3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest Gdynia. 
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gdynia i województwa pomorskiego.
 3. Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Art. 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Regulaminu.

Art. 5

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Art. 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

Art. 7

Celami Stowarzyszenia są:

a) działanie na rzecz krajobrazu dzielnicy Orłowo (ochrona zabytków, dóbr kultury, tradycji, dziedzictwa przyrodniczego i.in.),
b) działanie na rzecz promocji dzielnicy Orłowo, jej walorów i historii,
c) działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i rozwijanie współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem terytorialnym,
d) działanie na rzecz lokalnych twórców i artystów, promocja ich dzieł,
e) działanie na rzecz rozwoju przywiązania mieszkańców Orłowa do ich „małej ojczyzny”.

Art. 8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
b) utworzenie ośrodka informacji w postaci witryny internetowej stowarzyszenia,
c) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
d) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących dzielnicy Orłowo,
e) opiniowanie projektów dotyczących dzielnicy Orłowo,
f) organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność regulaminową Stowarzyszenia,
g) działalność charytatywna i pomoc społeczna,
h) inne działania realizujące cele regulaminowe.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

Art. 9

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację czterech członków Stowarzyszenia oraz załączone do niej curriculum vitae i list motywacyjny. Zarząd może przygotować wzór wniosku (deklaracji) członkostwa.

Art. 10

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. Zarząd ma prawo wydać decyzję odmowną w sprawie przyjęcia członka, jednak każdorazowo musi ją umotywować odwołując się do postanowień Statutu lub Uchwał obowiązujących w Stowarzyszeniu. 
 3. Kandydat na członka nieprzyjęty do Stowarzyszenia ma prawo odwołania się od decyzji do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub może ubiegać się o członkostwo ponownie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. 
 4. Szczegóły procesu przyjmowania członka mogą zostać określone przez Zarząd na drodze Uchwały.

Art. 11

Członkowie mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Art. 12

Członkowie mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w określonej wysokości,
d) troszczenia się o dobre imię Stowarzyszenia.

Art. 13

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  b) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych przypadku osób fizycznych,
 2. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego Art.14.

Art. 14

Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:

a) uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
c) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
d) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez 3 lata,
e) na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów.

Art. 15

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a). Walne Zebranie Członków,
  b). Zarząd.
 2. Władze Stowarzyszenia działają na podstawie Regulaminu.

Art. 17

 1. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje pod rząd. 
 2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 2 lata. 

Art. 18

 1. W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały Zarządu.
 2. Dokooptowany członek Zarządu sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.

Art. 19

Wybór wszystkich władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów. 

Art. 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.

 

Walne Zgromadzenie Członków

Art. 21

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Stowarzyszenia
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 22

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Art. 23

 1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
b) wybór i odwołanie Zarządu,
c) uchwalanie zmian Regulaminu,
d) uchwalanie wysokości i sposobu opłacania składek członkowskich,
e) ustanawianie wzoru logo stowarzyszenia,
f) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
g) podejmowanie decyzji o przekształceniu Stowarzyszenia ze stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe,
h) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
i) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
j) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
k) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
l) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

2. W sprawach określonych w podpunktach od h) do l) niniejszego artykułu wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

 

Zarząd

Art. 25

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Oświadczenia woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składa jednocześnie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu i dowolny jeden inny członek Zarządu.

Art. 26

Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.

Art. 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 

Art. 28

Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
g) przyjmowanie i skreślanie członków,
h) opracowywanie i zatwierdzanie wzoru pieczęci Stowarzyszenia,
i) decydowanie o bieżących działania Stowarzyszenia zmierzających do wykonywania zadań regulaminowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII
Majątek i Fundusze

Art. 29

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dochodów z własnej działalności regulaminowej,
d) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
e) z dotacji i ofiarności publicznej.

Art. 30

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Art. 31

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 32

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

Art. 33

Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

Art. 34

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Art. 35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.