Konkurs literacki “Z Orłowem w tle”

Mamy przyjemność ogłosić pierwszą edycję konkursu literackiego “Z Orłowem w tle”. Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców i sympatyków naszej dzielnicy, którzy mają zamiłowanie do literatury oraz orłowskich krajobrazów.

Jedną z misji naszego Stowarzyszenia jest wspieranie lokalnych twórców. Wiemy, że wielu mieszkańców tworzy wiersze czy opowiadania do szuflady lub dla bliskich znajomych. Zależy nam, aby piękno Orłowa odbite w literaturze pokazać światu.

Laureaci konkursu otrzymają oczywiście nagrody rzeczowe, jednak dla najlepszych autorów zamierzamy także, już po zakończeniu konkursu, zabiegać o możliwość wydania zgłoszonych prac.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Gdyni, dr Wojciecha Szczurka.

Poniżej prezentujemy Regulamin naszego konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z nim i zgłaszania swoich dzieł literackich.

Regulamin konkursu literackiego „Z Orłowem w tle”

1. Konkurs literacki „Z Orłowem w tle”, zwany dalej „konkursem” jest organizowany przez Stowarzyszenie Nasze Orłowo oraz Księgarnię „Tak Czytam” w Gdyni we współpracy z Radą Dzielnicy Orłowo.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

I. Cele konkursu

1. Promocja miasta Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Orłowo, w tym Kolibek,
2. Promocja lokalnych twórców,
3. Promocja czytelnictwa i zainteresowania literaturą.

II. Udział w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 15 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest załączenie zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie. W szczególnych przypadkach Jury konkursu może dopuścić do udziału osoby poniżej 15 roku życia.
2. Uczestnikiem konkursu staje się poprzez nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 utwór literacki w każdej z kategorii, który nigdzie wcześniej nie był publikowany i nie był nagradzany w innych konkursach.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy księgarni „Tak Czytam” w Gdyni, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Nasze Orłowo oraz najbliższa rodzina członków Jury (małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni).
5. Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Prace należy nadsyłać w zamkniętych kopertach/plikach opatrzonych godłem słownym. Do zestawu należy dołączyć drugą kopertę/plik, opatrzoną tym samym godłem zawierającą: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon uczestnika konkursu oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie.
7. Prace można składać:
a) w sposób tradycyjny: osobiście w siedzibie Księgarni „Tak Czytam” w Gdyni, osobiście do skrzynki pocztowej Stowarzyszenia Nasze Orłowo bądź listownie na adres wybranego współorganizatora.
b) online: na adres mailowy: naszeorlowo@mail.com, gdzie rolę kopert spełniać będą pliki w formacie pdf lub doc/docx, których nazwą będzie godło słowne. W takim przypadku należy dołączyć skan/zdjęcie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku osób niepełnoletnich skan/zdjęcie zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie.

III. Tematyka prac konkursowych

Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu, tj. z gdyńską dzielnicą Orłowo.

IV. Forma utworów konkursowych i kategorie

1. Utwory literackie można zgłaszać w następujących kategoriach:
A) proza,
B) poezja.
2. W przypadku kategorii „Proza” należy zgłaszać krótkie utwory literackie nieprzekraczające 20 tys. znaków.
3. Kategoria „Proza” jest szeroka, można w niej zgłaszać utwory fabularyzowane (np. opowiadania, nowele) oraz felietony, reportaże, eseje itp.

V. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Zgodność z tematem konkursu
2. Oryginalność prezentowanych treści
3. Walory literackie

VI. Jury konkursu

1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:
– Adam Stelmaszewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nasze Orłowo,
– Anna Biegańska, przedstawiciel księgarni „Tak Czytam” w Gdyni.
– Henryk Wiszniowski, Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Orłowo.
2. Decyzja Jury jest ostateczna.
3. Z obrad Jury sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach. Protokół jest wewnętrznym dokumentem organizatorów i nie jest publiczny.

VII. Terminarz konkursu

1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy nadesłać od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. Ma znaczenie data stempla pocztowego.
2. Do dnia 10 listopada 2020 r. Jury wybierze najlepsze prace i przyzna nagrody.
3. W dniu 14 listopada 2020 r. odbędzie się uroczysta gala kończąca konkurs połączona z prezentacją nagrodzonych prac.
4. Jury konkursu zostawia sobie prawo do zmian w ww. terminarzu.

VIII. Nagrody

1. W każdej z kategorii przyznana zostanie jedna nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.
2. Laureaci nagród głównych oraz wyróżnień otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Księgarnie „Tak Czytam” w Gdyni oraz pozostałych partnerów.
3. W szczególnych przypadkach Jury może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę wyróżnień. W takim przypadku powód zmniejszenia lub zwiększenia liczby wyróżnień musi zostać podany publicznie w czasie gali finałowej konkursu.

IX. Publikacje

1. Uczestnicy konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na nieodpłatne publikacje nadesłanych utworów literackich w części lub w całości przez organizatorów po zakończeniu konkursu.
2. Uczestnicy konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na publikacje ich imienia i nazwiska przez organizatorów w przypadku wygranej ich utworów.
3. Uczestnicy konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na publikacje zdjęć z gali finałowej konkursu.
4. Uczestnicy konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na przechowywanie ich prac oraz danych osobowych po zakończeniu konkursu przez organizatorów w celu poszukiwania wydawców dla uczestników konkursu.

X. Dane organizatorów

Stowarzyszenie Nasze Orłowo, ul. Przebendowskich 8A, 81-543 Gdynia
REGON: 381757430, NIP: 5862338834
naszeorlowo@mail.com

Księgarnia Tak Czytam w Gdyni, ul. 10 lutego 19, 81-364 Gdynia
M.C. Kwadrat, A. Kisza, S. Kisza, B. Kowalik S.C., ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew.
REGON: 362987193, NIP: 5361921155
gdynia@takczytam.pl

Współpraca z: Rada Dzielnicy Orłowo

Do pobrania

Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych

Dołączenie podpisanej klauzuli wraz z oświadczeniem jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.


Czytaj więcej

  • Jak głosowali mieszkańcy Orłowa w 2024 r.?

    Dwójka popieranych przez nas mieszkańców Orłowa wygrało wybory samorządowe w Gdyni w 2024 r. Aleksandra Kosiorek została prezydentką Gdyni a Dawid Biernacik z naszego stowarzyszenia uzyskał mandat radnego.

  • Tereny zielone zamiast zabudowy w miejsce “Maxima” – podpisz petycję!

    Stowarzyszenie Nasze Orłowo przygotowało petycję do nowej, wybranej po kwietniowych wyborach, Rady Miasta Gdyni, aby przystąpiła do zmian w planie miejscowych dla terenów po “Maximie”, w sposób wykluczający nową zabudowę.

Nasze Orłowo