Dzięki nam miasto zabezpieczy zabytek przy ul. Zapotocznej 8

W maju 2021 r. zgłosiliśmy miejskiemu konserwatorowi zabytków zły stan budynku przy ul. Zapotocznej 8, który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Jest to cenny budynek, jeden z ostatnich znajdujących się przy tej ulicy, który przetrwał do tej pory. Na miejscu innych dawnych, wiejskich zabudowań obecnie swoją już nowe domy.

W odpowiedzi na nasz wniosek miejski konserwator zabytków przeprowadził oględziny domu i ustalił, że „stan budynku wskazuje na pewien stopień zniszczeń powstałych na skutek erozji budulca. Zaobserwowano odspojony tynk na elewacji frontowej oraz popękane i zmurszałe dachówki. W konsekwencji taki stan rzeczy może się stopniowo przyczynić do pogorszenia kondycji technicznej obiektu„.

Miejski Konserwator Zabytków interweniuje

W związku z tym miejski konserwator zabytków podjął poszukiwania właściciela celem wezwania go do wykonania niezbędnych prac, jednak bezskutecznie. W odpowiedzi na tą informację wskazaliśmy konserwatorowi, że ten budynek ma obecnie nieustaloną własność i znajduje się w zarządzie przymusowym Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni (który jest jednostką budżetową Urzędu Miasta Gdyni).

Uznaliśmy, że w tej sytuacji Miejski Konserwator Zabytków powinien wezwać ZBiLK w Gdyni do wykonania niezbędnych robót konserwatorskich. Takie nasze stanowisko przekazaliśmy konserwatorowi.

Zabytek zostanie zabezpieczony

W odpowiedzi na kolejne nasze pismo Miejski Konserwator Zabytków poinformował nas 27 października 2021 r., że „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych jako administrator przymusowy przedsięwziął prace konieczne mające na celu zabezpieczenie budynku przy ul. Zapotocznej 8 w Gdyni. Zostały przewidziane środki na zabezpieczenie doraźne. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac zabezpieczających przy dachu obiektu.”

Cieszy nas ta informacja, ponieważ dzięki podjętym pracom budynek może przetrwać dla przyszłych pokoleń jako relikt prowadzonego tutaj niegdyś wiejskiego trybu życia. Wiele zabytkowych budynków zlokalizowanych przy ul. Zapotocznej jeszcze kilkadziesiąt lat temu obecnie już nie istnieje właśnie przez zaniedbania właścicieli, jak chodzi o poprawne ich zabezpieczenie.

Ochrona konserwatorska zabytku

Pamiętajmy, że zabytek przy ul. Zapotocznej 8 ma dużą wartość. Obecnie objęty jest następującymi formami ochrony konserwatorskiej:

  1. znajduje się w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistyczno-kuracyjnego Orłowo, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 1005 decyzją z dnia 11 lipca 1982 r.,
  2. został objęty indywidualną ochroną – został ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków Miasta Gdyni,
  3. znajduje się w grupie B ochrony konserwatorskiej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo, uchwalonym Uchwałą nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dn. 24 stycznia 2007 r.