Dzięki nam miasto zabezpieczy zabytek przy ul. Zapotocznej 8

W maju 2021 r. zgłosiliśmy miejskiemu konserwatorowi zabytków zły stan budynku przy ul. Zapotocznej 8, który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Jest to cenny budynek, jeden z ostatnich znajdujących się przy tej ulicy, który przetrwał do tej pory. Na miejscu innych dawnych, wiejskich zabudowań obecnie swoją już nowe domy.